Nyckeltal – Kassa & Kassaflöde

Kassa och Kassaflöde är något som är vitalt för bolag men pratas alldeles för sällan om, orsakerna kan vara många t.ex. inget marknaden fokuserar på (vinst ligger oftast i fokus), svårt att tyda och förstå, inget som bolag lägger guidens för, och säkert en del andra orsaker jag inte vet. Men kassa och kassaflöde är viktigt för ett bolag, om inte jag skulle vilja säga vitalt. Kanske inte för avkastningen men för bolagets fortlevnad och för att fortsatta investeringar, kassa är de tillgångar som är mest likvida i ett bolag och det som används för att köpa andra bolag, betala leverantörsskulder, och göra investeringar i bolaget. Kassaflödet berättar om hur mycket likvida medel blir kvar i bolaget efter alla kassaflödespåverkande transaktioner har hänt, om kassaflödet är högt i relation till omsättningen (basen för kassaflödet) så säger det mycket om att hur kapitalintensiv en verksamhet är. I övrigt kan man också som första check hur mycket det skiljer sig mellan kassaflödet och vinsten för att få ett hum om det har gjorts mycket justeringar eller inte.

Olika kassaflöden

Kassaflöde är inte som när man tänker plus och minus för då brukar man tänka bra och dåligt, men det handlar om vad som ökar på kassan mer än om det är bra eller dåligt.

Som t.ex. så är det kassaflödes positivt att öka på leverantörsskulderna och sänka kundfordringarna, detta kan låta konstigt då ökade leverantörsskulder skulle tyda på betalningssvårigheter och sänkte kundfordringar skulle tyda på mindre betalande kunder. Men det är så kassaflödet ter sig och är inte alltid helt logiskt mot andra indikationer man har i bolaget. (Just pga denna samband med kassaflöde bolag kan hålla in betalningar och pressa fram betalningar från kunder för att förbättra på bolagets kassaflöde)

Operativt kassaflöde – detta är kassaflödet som kommer från resultaträkningen där av operativt kassaflöde.

Kassaflöde från investeringsverksamheten – detta är kassaflödet från investeringsverksamheten och vilket innefattar t.ex. investeringar i maskiner, bolagsköp, avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar men även nedskrivningar.

Fritt kassaflöde – Operativt kassaflöde + kassaflöde från investeringsverksamheten. Fritt kassaflöde visar hur mycket kassan fylls på från verksamheten oberoende av finansieringsverksamheten.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –  kassaflödet från finansieringsverksamheten innefattar t.ex. emissioner, upptagna lån, amorteringar på lån och utdelningar. Detta kassaflöde är i princip bara positivt när man har finansierat sig.

Fritt kassaflöde till firman – är summan av alla dessa kassaflöden med justering för valutaeffekter.

Många kolla på fritt kassaflöde och inte fritt kassaflöde till firman fast det är kassaflödet till firman är det som landar i kassan, orsaken är att man vill kolla på kassaflödet som genereras oberoende av hur bolaget finansieras. Om du ska jämföra två bolag oberoende av hur skuldsättningen ser ut ska man använda fritt kassaflöde, det är för att man ska kunna jämföra två bolag så jämförbart som möjligt. Själva finansieringen av bolaget kan ändras relativt fort, men det är fortfarande relevant när man synar ett bolag. Sen kan kassaflöde från finansieringsverksamheten vara mer volatilt pga nyemissioner, obligationsemissioner, och andra finansierings aktiviteter som oftast är mer punktinsatser än att det sker löpande.

Kassa konverterings kvot (Cash conversion ratio)

Kassa konverterings kvot = Operativt kassaflöde / EBITDA

Kassa konverterings kvot visar hur mycket av EBITDA som konverteras till ett operativt kassaflöde, detta kan visa i fall det är något att kolla upp ang hur stor del av EBITDA som faktiskt blir kassaflöde. Om en väldigt låg del blir ett kassaflöde (under 80%) så kan man behöva gräva mer i vad som gör att EBITDA inte blir ett kassaflöde.

Operativt kassaflöde marginal (Operative cash flow margin)

Operativt kassaflöde marginal = Operativt kassaflöde / Omsättning

Operativt kassaflöde marginal visar hur mycket av omsättningen som till sist hamnar i kassan, visar hur investeringsintensiv ett bolag är i relation till sin omsättning.

Fritt kassaflöde marginal (Free cash flow margin)

Fritt kassaflöde marginal = Fritt kassaflöde / Omsättning

Fritt kassaflöde marginal visar hur mycket av omsättningen som till sist hamnar i kassan, visar hur investeringsintensiv ett bolag är i relation till sin omsättning.

Fritt kassaflöde till firma marginal (Free cash flow to firm margin)

Fritt kassaflöde till firma marginal = Fritt kassaflöde till firma / Omsättning

Fritt kassaflöde marginal visar hur mycket av omsättningen som till sist hamnar i kassan, visar hur investeringsintensiv ett bolag är i relation till sin omsättning.

Operativt kassaflöde tillväxt (Operative cash flow growth)

Operativt kassaflöde tillväxt = (Operativt kassaflöde nuvarande period – operativt kassaflöde föregående period) / Operativt kassaflöde föregående period

Operativt kassaflödes tillväxt visar hur mycket det fria kassaflödet har växt eller minskat mot föregående år.

Fritt kassaflöde tillväxt (Free cash flow growth)

Fritt kassaflöde tillväxt = (Fritt kassaflöde nuvarande period – Fritt kassaflöde föregående period) / Fritt kassaflöde föregående period

Fritt kassaflödes tillväxt visar hur mycket det fria kassaflödet hat växt eller minskat mot föregående år.

Fritt kassaflöde till firma tillväxt (Free cash flow to firm growth)

Fritt kassaflöde till firma tillväxt = (Fritt kassaflöde till firma nuvarande period – Fritt kassaflöde till firma föregående period) / Fritt kassaflöde till firma föregående period

Fritt kassaflöde till firma tillväxt visar hur mycket det fria kassaflödet till firma har växt eller minskat mot föregående år.

Nettoskuld (Net debt)

Nettoskuld = Räntebärande skulder – Kassa

Nettoskuld visar hur mycket räntebärande skulder det finns i bolaget om man subtraherar kassan, en negativ nettoskuld blir en nettokassa då kassan överstiger de räntebärande skulderna.

Nettoskulds tillväxt (Net debt growth)

Nettoskulds tillväxt = (Nettoskuld nuvarande period – Nettoskuld föregående period) / Nettoskuld föregående period

Nettoskulds tillväxt visar hur mycket nettoskulden har växt eller minskat mot föregående år.

Nettoskuld kvot (Net debt ratio)

Nettoskuld kvot = Nettoskuld / Eget kapital

Nettoskuld kvot visar hur stor nettoskulden är i relation till det egna kapitalet. Då en minskning av tillgångssidan skulle minska det egna kapitalet först så är det bra att kolla av nettoskulden (skulder som inte kan betalas av direkt med kassan) gentemot det egna kapitalet.

Kassa och tillgångar kvot (Cash to asset ratio)

Kassa mot tillgångar kvot = Kassa / Tillgångar

Kassa mot tillgångar kvoten visar hur stor kassan är i relation till tillgångarna, stor eller liten kassa kan ge indikationer om en hel del om de kan komma investeringar så som uppköp eller att bolaget kan behöva finansiera sig i närtid.

Kassa tillväxt (Cash growth)

Kassa tillväxt = (Kassa nuvarande period – Kassa föregående period) / Kassa föregående period

Kassa tillväxten visar hur mycket kassan har växt från föregående period.

Jag har gjort några nyckeltal som är okonventionella, men det är för att visa på hur effektiva bolaget är att på att generera kassaflöde i relation till något i bolaget så som tillgångar eller omsättning.

Operativt kassaflöde eget kapital

Operativt kassaflöde eget kapital = Operativt kassaflöde / Eget kapital

Operativt kassaflöde på eget kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet i relation till det egna kapitalet.

Operativt kassaflöde sysselsatt kapital

Operativt kassaflöde eget kapital = Operativt kassaflöde / (eget kapital + räntebärande skulder)

Operativt kassaflöde på sysselsatt kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet i relation till det sysselsatta kapitalet.

Operativt kassaflöde totala tillgångar

Operativt kassaflöde eget kapital = Operativt kassaflöde / totala tillgångar

Operativt kassaflöde på totala tillgångar visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet i relation till det totala tillgångar.

Operativt kassaflöde på investerat kapital

Operativt kassaflöde eget kapital = Operativt kassaflöde / (tillgångar – kassa)

Operativt kassaflöde på investerat kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet i relation till det investerade kapitalet.

Fritt kassaflöde på eget kapital

Fritt kassaflöde på eget kapital = Fritt kassaflöde / Eget kapital

Fritt kassaflöde på eget kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet i relation till det egna kapitalet.

Fritt kassaflöde på sysselsatt kapital

Fritt kassaflöde på sysselsatt kapital = Fritt kassaflöde / (eget kapital + räntebärande skulder)

Fritt kassaflöde på sysselsatt kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet i relation till det sysselsatta kapitalet.

Fritt kassaflöde på totala tillgångar

Fritt kassaflöde på totala tillgångar = Fritt kassaflöde / totala tillgångar

Fritt kassaflöde på totala tillgångar visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet i relation till det totala tillgångarna.

Fritt kassaflöde på investerat kapital

Fritt kassaflöde på eget kapital = Fritt kassaflöde / (tillgångar – kassa)

Fritt kassaflöde på investerat kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet i relation till det investerade kapitalet.

Fritt kassaflöde till firma på eget kapital

Fritt kassaflöde till firma på eget kapital = Fritt kassaflöde till firma / Eget kapital

Fritt kassaflöde till firma på eget kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet till firma i relation till det egna kapitalet.

Fritt kassaflöde till firma på sysselsatt kapital

Fritt kassaflöde till firma på sysselsatt kapital = Fritt kassaflöde till firma / (eget kapital + räntebärande skulder)

Fritt kassaflöde till firma på sysselsatt kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet till firma i relation till det sysselsatta kapitalet.

Fritt kassaflöde till firma på totala tillgångar

Fritt kassaflöde till firma på totala tillgångar = Fritt kassaflöde till firma / totala tillgångar

Fritt kassaflöde till firma på totala tillgångar visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet till firma i relation till det totala tillgångarna.

Fritt kassaflöde på investerat kapital

Fritt kassaflöde till firma på eget kapital = Fritt kassaflöde till firma / (tillgångar – kassa)

Fritt kassaflöde till firma på investerat kapital visar hur effektiv bolaget är att generera den fria kassaflödet till firma i relation till det investerade kapitalet.

Kassaflöde från investeringsverksamheten på omsättning

Kassaflöde från investeringsverksamheten på omsättning = kassaflöde från investeringsverksamheten / omsättning

Kassaflöde från investeringsverksamheten på omsättning visar hur stort kassaflödet är från investeringsverksamheten i relation till omsättningen, vilket kan vara bra att titta på för att få något hum om att bolaget klarar hålla nuvarande kassaflöde från investeringsverksamheten framåt.

Kassaflöde från investeringsverksamheten på tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten på tillgångar = kassaflöde från investeringsverksamheten / tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten på tillgångar visar hur stort kassaflödet är från investeringsverksamheten i relation till tillgångar. Är kassaflödet negativt så innebär det att ett kassaflöde har ökat på tillgångar, om detta blir väldigt stort kan det visa på att bolaget ska investera en hel del framåt och då kommer ut öka sin balansräkning. Då kan det vara bra att kolla på vart ifrån detta nya kapital ska komma, så bolaget inte behöver finansiera sig inom kort för att täcka detta kapitalbehovet.

Kassaflöde är svårt att greppa och man behöver förstå kassaflödesanalysen i bolagets rapporter för att kunna ta till sig nyckeltalen till fullo, man dra lite genvägar i förklarandet som jag har gjort här men man bör jobba med bolagets kassaflödesanalys för att öka sin förståelse från grunden. Det finns inga genvägar.

Investacus Saverajus


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s